Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese About Us Contact Us Donate
Alzheimer's disease information and resources
24/7 helpline
800.272.3900
Share | Print
Text Size Small text Medium text Large text
Message Boards
Publications and Links
E-News
Local Chapters
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Message Boards

Welcome!


The Alzheimer's Association message boards and chat rooms are your online communication forum. Share your thoughts and experiences, query your colleagues and make new friends. Please join our community. Message board registration and chat rooms are in English.

Registered users, login for full access to our online community.

Browsers are limited to read-only access to the message boards.

New users must register for full access to our online community.


Next: Publications and Links

Xin chào!


Bảng thông báo Hiệp hội Alzheimer’s và phòng trò chuyện (chat room) là diễn đàn giao tiếp trực tuyến của bạn. Hãy chia sẻ các suy nghĩ, kinh nghiệm, thắc mắc với những người cùng cảnh và kết bạn mới. Hãy gia nhập cộng đồng của chúng tôi. Đăng ký bảng tin và phòng chat bằng tiếng Anh.

ĐĂNG NHẬP

Người dùng đã đăng ký, đăng nhập để truy cập toàn bộ cộng đồng trực tuyến của chúng tôi.

DUYỆT TÌM

Các trình duyệt được giới hạn ở truy cập chỉ đọc đối với các.

ĐĂNG KÝ

Người dùng mới phải đăng ký để truy cập toàn bộ cộng đồng trực tuyến của chúng tôi.


Tiếp theo: Ấn bản và liên kết

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2024 Alzheimer's Association. All rights reserved.