Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

Danh sách những người đã thực hiện

Tổng quan

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Steve Allen/Brand X Pictures/Getty Images

Hình chiếu 1

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: 3D4Medical.com/Getty Images

Hình chiếu 2

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Gandee Vasan/Stone/Getty Images

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Lippincott Williams & Wilkins. Đã sao chép dưới sự cho phép từ Neurosurgery 1998; 43(4): 877-8.

Hình chiếu 3

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: 3D4Medical.com/Getty Images

Hình chiếu 4

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, hoạt hình vi tính; Stacy Jannis, illustration/art direction.

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Corbis.com/PunchStock

Hình chiếu 5

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, hoạt hình vi tính; Stacy Jannis, illustration/art direction.

Hình chiếu 6

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, hoạt hình vi tính; Stacy Jannis, illustration/art direction.

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Trung tâm giáo dục và chuyển viện bệnh nhân Alzheimer, một dịch vụ thuộc National Institute on Aging (Viện Quốc gia về Lão hóa).

Hình chiếu 7

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Marcus E. Raichle, Khoa x-quang, Đại học Washington, St. Louis, Missouri.

Hình chiếu 8

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, hoạt hình vi tính; Stacy Jannis, illustration/art direction.

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, hoạt hình vi tính; Stacy Jannis, illustration/art direction.

Hình chiếu 9

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Jannis Productions. Stacy Jannis.

Hình chiếu 10

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, hoạt hình vi tính; Stacy Jannis, illustration/art direction.

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, hoạt hình vi tính; Stacy Jannis, illustration/art direction.

Hình chiếu 11

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, hoạt hình vi tính; Stacy Jannis, illustration/art direction.

Hình chiếu 12

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: BS. William I. Rosenblum, Giáo sư danh dự, Đại học Virginia Commonwealth. Hình ảnh gốc là một phần trong "khóa giảng dạy bệnh học thần kinh ngắn hạn " trực tuyến hiện có tại: //www.pathology.vcu.edu/education/WirSelfInst/dementias.html.

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, hoạt hình vi tính; Stacy Jannis, illustration/art direction.

Hình chiếu 13

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: 3D4Medical.com/Getty Images

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Trung tâm giáo dục và chuyển viện bệnh nhân Alzheimer, một dịch vụ thuộc National Institute on Aging (Viện Quốc gia về Lão hóa).

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Trung tâm giáo dục và chuyển viện bệnh nhân Alzheimer, một dịch vụ thuộc National Institute on Aging (Viện Quốc gia về Lão hóa).

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Trung tâm giáo dục và chuyển viện bệnh nhân Alzheimer, một dịch vụ thuộc National Institute on Aging (Viện Quốc gia về Lão hóa).

Hình chiếu 14

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: 3D4Medical.com/Getty Images

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Trung tâm giáo dục và chuyển viện bệnh nhân Alzheimer, một dịch vụ thuộc National Institute on Aging (Viện Quốc gia về Lão hóa).

Hình chiếu 15

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: 3D4Medical.com/Getty Images

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Trung tâm giáo dục và chuyển viện bệnh nhân Alzheimer, một dịch vụ thuộc National Institute on Aging (Viện Quốc gia về Lão hóa).

Hình chiếu 16

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: 3D4Medical.com/Getty Images

 

Danh sách người đã thực hiện hình ảnh: Trung tâm giáo dục và chuyển viện bệnh nhân Alzheimer, một dịch vụ thuộc National Institute on Aging (Viện Quốc gia về Lão hóa).